Audyt energetyczny - czyli business plan inwestycji energooszczędnych

Audyt Energetyczny odpowiada na następujące pytania:

 1. Jakie są wszystkie możliwe przedsięwziecia termomodernizacyjnedo wykonania na danym obiekcie budowlanym?
  -tzn. docieplenie ścian, stropodachu, wymiana okien,modernizacja instalacji c.o. itd.
 2. Jakie będą koszty inwestycyjne związanez danym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?
 3. Jakie będą zyski lub o ile nizsze będą koszty eksploatacyjne obiektu budowlanego poddanegotermomodernizacji, a w szczególności koszty ogrzewania?


ODPOWEIDZI NA WSZYSTKIE TRZY PYTANIA MOŹNA UZYSKAĆ DZIĘKI EKSPERTYZIE ZWANEJ AUDYTEM ENERGETYCZNYM

Audyt energetyczny jest to doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Daje to dobre podstawy do podjęcia świadomej decyzji.
Audyt jest bowiem swoistym business planem przedsięwzięć energooszczędnych. Nie trzeba do tego rodzaju doradztwa przekonywać bankierów i ekonomistów. Również każdy rozsądnie myślący (i liczący) inwestor dostrzega niezbędność audytu przy podejmowaniu decyzji o realizacji lub rezygnacji z inwestycji energooszczędnej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audyt Enregtyczny upoważnia do otrzymania wsparcia finansowego w postaci premii termomodernizacyjnej
na podstawie USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 80% kwoty
wykorzystanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków

KOMU PRZYSŁUGUJE PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA?


O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła,
 • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.

realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

 • osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • gminy,
 • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

KTO UDZIELI PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Premię termomodernizacyjn przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy.

Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów:
1. Bank BPH S.A.
2. Bank DnB NORD Polska S.A.
3. Bank Gospodarki Zywnościowej S.A.
4. Bank Millennium S.A.
5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
6. Bank Pocztowy S.A.
7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8. Bank Zachodni WBK S.A.
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
10. ING Bank Śląski S.A.
11. Krakowski Bank Spółdzielczy
12. Kredyt Bank S.A.
13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. PKO BP S.A.

JAKIE WARUNKI NALEZY SPEŁNIĆ BY UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Kolejne warunki przyznania premii termomodernizacyjnej dotyczą kwestii związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Sąone następujące:

 1. decyzję o udzieleniu kredytu Bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność
  kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu,
 2. kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów
  przedsięwzięcia,
 3. okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat,
 4. miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii); na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe spłaty kredytu.

Kontakt:

PW "RESTAN"

Lutoryż 420

36-040 Boguchwała

Tel. 694 366 248

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:

•  Mieszkanie - do uzgodnienia
•  Dom jednorodzinny - do uzgodnienia
•  Dom wielorodzinny - do uzgodnienia
•  Inne budynki lub obiekty cena - do uzgodnienia

Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od powierzchni obiektu oraz dokładności posiadanej dokumentacji budynku. Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z jego dokumentacją.

Zapraszamy do współpracy:

• Biura i Pośredników Nieruchomości
• Kancelarie Notarialne
• Wspólnoty Mieszkaniowe
• Spółdzielnie Mieszkaniowe
• Zarządców Nieruchomości
• Samorządy Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie
• Deweloperów
• Prywatnych Inwestorów i Osoby Fizyczne


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 694 366 248

 

 

Firma RESTAN współpracująca ze sobą grupa ludzi, którzy widzą potrzebę, aby przyszłość budownictwa była oparta na dążeniu do minimalizacji zużycia energii podczas eksploatacji budynków.

W dobie nieustannie rosnących cen energii cieplnej odpowiednie zdiagnozowanie budynku jest nader istotnym elementem, nie tylko koniecznym z racji przystosowania polskiego prawa budowlanego do wymogów Unii Europejskiej, ale także dlatego, że świadectwa energetyczne pozwalają na lepsze gospodarowanie energią. Przez co Nasze domy i mieszkania mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Budownictwo pasywne; energooszczędne oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii jest najlepszą drogą, jaką inwestor może wybrać rozpoczynając proces inwestycyjny, polegający na wznoszeniu nowego obiektu lub na remoncie i termomodernizacji istniejącego. Tej tendencji wychodzimy naprzeciw, proponując usługi rozświetlające drogi oszczędności.

Nasza oferta to:

·ogólna charakterystyka energetyczna,

·projektowa charakterystyka energetyczna budynku

·audyty energetyczne,

·certyfikaty energetyczne,

·świadectwa energetyczne,

·świadectwo charakterystyki energetycznej budynkua także wszelkie profesjonalne elementy prowadzące do oszczędzanie energią.

Należą do nich: lampy energooszczędne - lampy diodowe oraz całościowe systemy oświetlające oparte o oświetlenie diodowe dostarczane w systemie NUCLEUS TECHNOLOGY, które z powodzeniem można zamknąć w ogólnej charakterystyce - oświetlenie energooszczędne. Dzięki naszemu wsparciu mogą powstać domy energooszczędne - domy pasywne oraz wiele innych konstrukcji: mosty, banery reklamowe i budynki charakteryzujące się polityką oszczędności energetycznej.

Rozwiązania w sytemie NUCLEUS TECHNOLOGY to również domy inteligentne, które pozwalają na zarządzanie

• oświetleniem
• energią
• klimatyzacją
• bezpieczeństwem
• audio oraz wideo

Zaawansowane zarządzanie oświetleniem umożliwia uzyskanie efektownych scen świetlnych zarówno na drodze sterowania elektrycznych źródeł światła, jak również przez inteligentną regulację położenia rolet i markiz.
System oferuje możliwość programowej oraz zdalnej kontroli temperatury wewnątrz budynków w zakresie ogrzewania, chłodzenia oraz wymuszonej wentylacji, co przyczynia się do znacznej redukcji kosztów związanych z energią.

Certyfikat energetyczny budynku – określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.


Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej będą obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.


Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się wyłącznie dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być przkazane lub udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.

Contribute!
Books!
Shop!