Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 27 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/templates/themza_j25_01/index.php on line 4 Prawo
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 664 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 667 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 664 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/restan/domains/audytrzeszow.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 667

W dniu 30 września w Dz.U. nr 161 poz. 1279 ukazała się poniższa zmiana do Ustawy Prawo Budowlane naistotniejsze zmiany z punktu widzenia uczestników rynku zostały pogrubione i oznaczone na czerwono


USTAWA


z dnia 27 sierpnia 2009 r.


o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami


(Dz. U. z dnia 30 września 2009 r.)Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 5:
a)  w ust. 1 pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
"f)  odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;",
b)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3.  Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.
4.   W przypadku umów, na podstawie których następuje:

1)przeniesienie własności:

a)budynku,

b)lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub

c)będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

2)zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;

3)powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.",


c)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.",

Read more: Zmiana ustawy Prawo Budowlane

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
Contribute!
Books!
Shop!

Our website is protected by DMC Firewall!