W dniu 30 września 2009 roku w Dz.U. nr 161 poz. 1279 ukazała się USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Dla użytkowików rynku niesie ona kilka zasadniczych zmian.
Według zamysłu ustawodawcy obowiązkiem certyfikacji zostawnie objęty rynek wtórny nieruchomości mówią o tym poniżej cytowany art.1 punkt 4 Prawa Budowlanego. Ze względu na wagę zmian pozwoliliśmy sobie na ich wyróżnienie.

"4.   W przypadku umów, na podstawie których następuje:

1)przeniesienie własności:

a)budynku,

b)lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub

c)będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

2)zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;

3)powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej."

 

 

Co w praktyce oznaczaną te zmiany?

 


Według zamysłu ustawodawcy certyfikat energetyczny będzie towarzyszył obrotowi na rynku nieruchomości zarówno pierwotnym jak i wtórnym dodatkowo wynajmujący ma obowiązek udostępnić świadectwo energetyczne najemcy.
Intencje ustawodawcy są jasne. Jak jednak zachowa sie rynek? Już teraz podnoszą się głosy o tym, iż świadectwo energetyczne nie jest obowiązkowe przy zmianie właściciela nieruchomości, a przy najmie to już zupełnie jest to "abstrakcyjny" wymysł rządzących. O tych wątpliwościach pisaliśmy wcześniej.

Niewątpliwie uczestnicy rynku muszą się przyzwyczaić do nowych okoliczności i je zaakceptować. Im wcześniej stanie się to powszechną praktyką tym mniej spornych spraw będzie na rynku.

 

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!