Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku ?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku nazywane rówież Certyfikatem Energetycznym lub Paszportem Energetycznym to dokument, który umożliwia ocenę poziomu zużycia energii w danym budynku.

Kto jest uprawniony do wystawienia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku?

Osoby, które spełnią jedno z trzech kryteriów:

• Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;

• Przejda dwa kroki przewidziane przez ustawodawcę tj.: 
- odbędą szkolenie 
- złożą z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;


• Ukończa w wynikiem pozytywnym co najmniej roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. 

Ważność Świadectwa Charakterysyki Energetycznej budynku ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez 10 lat. Czas ten ulega skróceniu jeżeli oceniany budynek został po 1 stycznia 2009 r.:
- przebudowany lub
- wyremontowany

tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna. Po wygaśnięciu ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku właściciel będzie obowiązany do jego ponownego uzyskania.

 

Komu udostępniać i jak długo przechowywać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno być przechowywane wraz z innymi dokumentami przez cały czas istnienia obiektu.

1. Jeżeli dla budynku jest wymagane prowadzenie książki technicznej obiektu budowlanego, wówczas świadectwo stanowi jej część.
2. Dla domów jednorodzinnych, dla których taka książka nie jest wymagana, i samodzielnych lokali mieszkalnych lub użytkowych świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być przechowywane tak, aby można było je udostępnić podmiotom uprawnionym na każde żądanie (na przykład inspektorom nadzoru budowlanego). 
3. W budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym są świadczone usługi znacznej liczbie osób, jak: dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu.
4. Zgodnie z nowelą Prawa Budowlanego musi być także przekazany nabywcy prawa do budynku czy lokalu mieszkalnego lub użytkowego objętego obowiązkiem jego uzyskania.
5. Powinno zostać okazane najemcy w momencie wynajmowania obiektu.

Contribute!
Books!
Shop!