Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
ocenę opłacalności każdej z metod,
wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.


Strona główna

Contribute!
Books!
Shop!