Audyt energetyczny - czyli business plan inwestycji energooszczędnych

Audyt Energetyczny odpowiada na następujące pytania:

 1. Jakie są wszystkie możliwe przedsięwziecia termomodernizacyjnedo wykonania na danym obiekcie budowlanym?
  -tzn. docieplenie ścian, stropodachu, wymiana okien,modernizacja instalacji c.o. itd.
 2. Jakie będą koszty inwestycyjne związanez danym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?
 3. Jakie będą zyski lub o ile nizsze będą koszty eksploatacyjne obiektu budowlanego poddanegotermomodernizacji, a w szczególności koszty ogrzewania?


ODPOWEIDZI NA WSZYSTKIE TRZY PYTANIA MOŹNA UZYSKAĆ DZIĘKI EKSPERTYZIE ZWANEJ AUDYTEM ENERGETYCZNYM

Audyt energetyczny jest to doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Daje to dobre podstawy do podjęcia świadomej decyzji.
Audyt jest bowiem swoistym business planem przedsięwzięć energooszczędnych. Nie trzeba do tego rodzaju doradztwa przekonywać bankierów i ekonomistów. Również każdy rozsądnie myślący (i liczący) inwestor dostrzega niezbędność audytu przy podejmowaniu decyzji o realizacji lub rezygnacji z inwestycji energooszczędnej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audyt Enregtyczny upoważnia do otrzymania wsparcia finansowego w postaci premii termomodernizacyjnej
na podstawie USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 80% kwoty
wykorzystanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków

KOMU PRZYSŁUGUJE PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA?


O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła,
 • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.

realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

 • osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • gminy,
 • osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

KTO UDZIELI PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Premię termomodernizacyjn przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy.

Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów:
1. Bank BPH S.A.
2. Bank DnB NORD Polska S.A.
3. Bank Gospodarki Zywnościowej S.A.
4. Bank Millennium S.A.
5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
6. Bank Pocztowy S.A.
7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8. Bank Zachodni WBK S.A.
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
10. ING Bank Śląski S.A.
11. Krakowski Bank Spółdzielczy
12. Kredyt Bank S.A.
13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. PKO BP S.A.

JAKIE WARUNKI NALEZY SPEŁNIĆ BY UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Kolejne warunki przyznania premii termomodernizacyjnej dotyczą kwestii związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Sąone następujące:

 1. decyzję o udzieleniu kredytu Bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność
  kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu,
 2. kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów
  przedsięwzięcia,
 3. okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat,
 4. miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii); na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe spłaty kredytu.
Contribute!
Books!
Shop!