Nasza firma współpracuje w zakresie wyceny nieruchomości z firmą GEO-MARGO z Rzeszowa.

Firma GEO-MARGO posiada stosowne uprawnienia nadane przez Ministra Budownictwa (nr. upr. 4645). Na podstwie nadanych uprawnień świadczy usługi w zakresie:- określenia wartości nieruchomości
- określania wartości praw, odszkodowań, nakładów
- określania wartości przedsiębiorstw
- analizy rynku nieruchomości

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznaztwa majątwowego.
Firma należy do Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Firma RESTAN współpracuje z Firmą GEO-MARGO w zakresie geodezji.

Firma GEO-MARGO posiada realizuje usługi geodezyjne według zakresu 1 i 2 uprawnień zawodowych a w szczególności:- mapy do celów projektowych (tradycyjne/numeryczne0
- tyczenie budynków
- tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
- inwentaryzacje budynków
- pomiary powierzcni i kubatór lokali mieszkalnych
- inwentaryzacje i sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
- pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
- inne pomiary specjalne
- podziały działek
- rozgraniczenia
- wznowienie znaków granicznych
- wyznaczanie punktów granicznych
- mapy do celów prawnych (synchronizacje, służebności)


v

Contribute!
Books!
Shop!