DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII  EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art.
175, ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji[1],
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2], uwzględniając opinię Komitetu Regionów[3],
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu[4],
a także mając na uwadze, co  następuje:

(1) Art. 6 Traktatu wymaga tego, by  przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty były  brane  pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego.

(2) Zasoby naturalne, do  których ostrożnego i racjonalnego użycia odnosi się art. 174
Traktatu, obejmują produkty naftowe, gaz naturalny i paliwa stałe, będące zasadniczymi źródłami energii, a także głównymi źródłami emisji ditlenku węgla.

(3) Zwiększona efektywność energetyczna stanowi ważną część pakietu programów i działań niezbędnych do  przestrzegania Protokołu z Kioto i powinna być  zamieszczana w każdym pakiecie strategicznym, w celu spełnienia dalszych zobowiązań.

DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art.
175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) We Wspólnocie istnieje potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych, zarządzania popytem na energię i wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ w perspektywie krótko- i średnioterminowej istnieją stosunkowo  niewielkie możliwości wywierania wpływu w inny sposób na warunki dostaw i dystrybucji energii, czy  to drogą tworzenia nowych mocy, czy  też usprawnienia przesyłu i dystrybucji energii. Niniejsza dyrektywa przyczynia się więc do  poprawy zabezpieczenia niezawodności dostaw energii.

Stan prawny na dzień 22 maja 2009 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.


(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11)
Rozdział 1
Przepisy ogólne2
1 A. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2008 r. zostały zaznaczone na róŜowo.
Zmiany te wynikają z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.
z 2007 r. Nr 21, poz. 124).
B. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 25 października 2008 r. zostały zaznaczone na
fioletowo. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z
wejściem w Ŝycie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z
jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.
U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112).
C. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 1 marca 2009 r. zostały zaznaczone na zielono. Zmiany
te wynikają z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 11).
D. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 24 marca 2009 r., zostały zaznaczone na czerwono.
Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz.
1505).
E. Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 22 maja 2009 r., zostały zaznaczone na niebiesko.
Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2009 r. Nr 69, poz. 586).
2 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:

USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i
Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.


Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) inwestor - właściciela lub  zarządcę budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub  lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
2) przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do  wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do  których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub  zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do  scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do  budynków wymienionych w lit. a,

Dz.U.2006.156.1118   
2006.10.27 zm.  Dz.U.2006.170.1217
2007.06.20 zm.  Dz.U.2007.99.665
2007.08.19 zm.  Dz.U.2007.88.587
2007.09.18 zm.  Dz.U.2007.127.880
2007.12.29 zm.wyn.z  Dz.U.2007.247.1844
2008.01.19 zm.  Dz.U.2007.191.1373
2008.08.23 zm.  Dz.U.2008.145.914
2008.11.15 zm.  Dz.U.2008.199.1227
2008.12.06 zm.  Dz.U.2008.206.1287
2008.12.13 zm.  Dz.U.2008.210.1321
2009.01.01 zm.  Dz.U.2007.191.1373
2009.03.07 zm.  Dz.U.2009.18.97
2009.03.24 zm.  Dz.U.2008.227.1505
2009.04.01 zm.  Dz.U.2009.31.206
2009.09.29 zm.wyn.z  Dz.U.2009.160.1276

USTAWA


z dnia 7 lipca 1994 r.


Prawo budowlane1)


(tekst jednolity)

 


Rozdział 1


Przepisy ogólne


Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.


Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1)   prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych;
2)   prawa wodnego - w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3)   o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Contribute!
Books!
Shop!