Po nowelizacji Prawa Budowlanego prawie każda umowa sprzedaży lub najmu domu czy mieszkania będzie wymagała przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

 
Takie jest założenie rządu w projekcie nowelizacji prawa budowlanego, którym ma się dzisiaj zająć Sejm. Nowelizacja nareszcie precyzuje, kiedy należy mieć świadectwo a kiedy nie, dotychczasowe przepisy były nieprecyzyjne i budziły wiele emocjie. Ustawodawca precyzuje kogo ten obowiązek będzie dotyczył. Tak więc w szczególności budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych na rynku wtórnym - Sprzedający musi a nie jak do tej pory było zapisane "powinien" przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem dokument ten będzie wymagany przy podpisywaniu aktu notarialnego. Dodatkowo pojawiają się dwa nowe przypadki - przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność oraz np. wyodrębnianie poszczególnych lokali będących samodzielną całością techniczno-użytkową i ich sprzedaż. Tu rówież świadectwo będzie niezbędne. Umowy najmu również będą wymagały przedłożenia wynajmującemu świadectwa.

Nowela idzie w dobrym kierunku precyzując grupy osób mogących wystawiając świadectwa dodatkowo musiałyby one posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ustawodawca pozostawia im trzy miesiące na zdobycie OC od wejścia w życie noweli.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej pojawiły się w Polsce dzięki unijnej dyrektywie 2002/91/WEw sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Unii Europejskiej w zakresie oszczędzania energii oraz  ograniczenie zużycia energii w budynkach. W Polsce stosowne przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2009.

Niestety jak każdy nowy obszar działalności rodzi on nowe patologie. Od praktycznie samego początku obserwujemy setki ofert umieszczanych na portalach aukcyjnych, gdzie "fachowcy" oferują wykonanie świadectwa na odległość. Łamane są elementarne zasady etyki zawodowej. Nie należy wykluczyć, iż oferujący te usługi to jedynie "słupy" a pieczątkę "przybija" ktoś kto posiada uprawnienia.

Bez świadectwa charakterystyki energetycznej nie będzie możliwa sprzedaż budynku czy lokalu. Takie zmiany zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego. Kierunkuje ona na nowo przy jakich czynnościach (najem) oraz jakich transakcjach sprzedaż budynku lub mieszkania zbywca lub wynajmujący musi przekazach kupującemu lub najemcy świadectwo.

Ustawodawca nie pozostawia tym razem wątpliwości tak jak to było do tej pory zbywcy musi przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej podczas umownego przenoszenia własności budynku lub mieszkania. Ściadectwo będzie też musiało zostać okazane podczas podpisywania umowy najmu. Ustawodawcanie wymaga jednak jego prekazania a jedynie okazania do zapoznania.

Ustawa określa rówież dwa wyjątki od tej zasady jest to:
- przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność,
- wyodrębnianie poszczególnych lokali będących samodzielną całością techniczno-użytkową i ich sprzedaż.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku ?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku nazywane rówież Certyfikatem Energetycznym lub Paszportem Energetycznym to dokument, który umożliwia ocenę poziomu zużycia energii w danym budynku.

Kto jest uprawniony do wystawienia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku?

Osoby, które spełnią jedno z trzech kryteriów:

• Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;

• Przejda dwa kroki przewidziane przez ustawodawcę tj.: 
- odbędą szkolenie 
- złożą z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

Sejm odrzucił poprawkę Senatu do Prawa Budowlanego. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny) będzie musiało być udostępniane przy sprzedaży i wynajmie mieszkań czy lokalu, a nie jak chciała Izba Wyższa "udostępniane do wglądu".

Jest to bezpośrednie następsto zakwestionowania poprawki Srnatu przez Urząd Integracji Komitetu Europejskiego, który zwrócił uwagę na to, iż taki zapis jest niezgodny z przepisami unijnymi.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało być udostępniane przy sprzedaży czy wynajmie lokalu, a nie tylko "udostępniane do wglądu" - jak chciał Senat. W czwartek Sejm w głosowaniu odrzucił poprawkę Senatu do ustawy prawo budowlane.

W dniu 30 września 2009 roku w Dz.U. nr 161 poz. 1279 ukazała się USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Dla użytkowików rynku niesie ona kilka zasadniczych zmian.
Według zamysłu ustawodawcy obowiązkiem certyfikacji zostawnie objęty rynek wtórny nieruchomości mówią o tym poniżej cytowany art.1 punkt 4 Prawa Budowlanego. Ze względu na wagę zmian pozwoliliśmy sobie na ich wyróżnienie.

"4.   W przypadku umów, na podstawie których następuje:

1)przeniesienie własności:

a)budynku,

b)lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub

c)będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

2)zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;

3)powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej."

 

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Gdzie szukać osób uprawnionych do sporządzania świadectw? Oto kilka rad.

Po pierwsze: jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Przepisów tych nie stosuje się do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Gdzie szukać osób uprawnionych do sporządzania świadectw? Oto kilka rad.

Po pierwsze: jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Przepisów tych nie stosuje się do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:
-podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
-używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
-przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
-niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
-przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
-mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

 

Najemca ogłaszający chęć wynajmu lokalu, domu lub innej nieruchomości będzie zobowiązany pod karą do umieszczenia w ogłoszeniu informacji o charakterystyce energetycznej oferowanej nieruchomości.

Ten sam rygor będzie dotyczył nieruchomości sprzedawanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Takie zmiany wprowadził Parlament Europejski i Rada Europy, które w grudniu przyjęły nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Wskaźnik zapotrzebowania na energię danego budynku lub lokalu będzie musiał być zamieszczony w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. Jeżeli właściciel takiego dokumentu nie przedstawi kupującemu, to zostanie ukarany.

Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia i egzekwowania prawidłowego funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków. Każdy nabywca i najemca będzie miał dzięki temu dostęp do świadectwa energetycznego.

 

W dniu 28.12.2009 Minister Finansów podpisał rozporządzenie (Dz.U. 224/2009 z dnia 30.12.2009 poz. 1802) regulujące kwestie obowiązkowego ubezpieczenia audytorów energetycznych wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

W myśl nowych przepisów osoba wystawiająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie musiała posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zachęcamy osoby zlecające usługę do sprawdzenia czy audytor posiada wymagane prawem ubezpieczenie.

Za brak obowiązkowego ubezpieczania przewidział na audytora sankcje w postaci wpisania go na czarną listę oraz zakaz wykonywania zawodu. W przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej wiąże się to również z utratą tych uprawnień.

 

Zmieniona przez Parlament Europejski dyrektywa tzw. EPBD o charakterystyce energetycznej budynków ma temu zaradzić. problemowi unikania wystawiania świadectw energetycznych. Proponuje nową metodologię opracowywania charakterystyki budynku, kontrolę jej jakości oraz skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za brak świadectw.

Obecnie brak jest jakichkolwiek sankcji za brak certyfikatu energetycznego. Przy podpisywaniu aktu notarialnego kupna mieszkania rejent ma obowiązek przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, jednak zgodnie z wytycznymi Rady Notarialnej nie traktują świadectwa charakterystyki energetycznej jako dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.. Jeśli zostanie wprowadzona dyrektywa kupującemu i sprzedającemu będzie grozić nieważność takiej umowy, gdy nie będzie dołączone świadectwo energetyczne

Obecny system tylko w teorii nakłada obowiązek ich przygotowywania dla obiektów sprzedawanych na rynku wtórnym i wynajmowanych . W praktyce nikt tego nie robi. Jedyny obszar to rynek pierwotny gdzie nadzór budowlany wymaga tego dokumentu. Faktem jest również, iż polskie prawo nie powołało ustawą niezależnej grupy ekspertów niezwiązanej z procesem projektowo-wykonawczym do wystawiania tego dokumentu.

 

Dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, którzy je zmodernizują, będą zobowiązani sporządzać świadectwo energetyczne i dołączać je do książki obiekt.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż pracuje na odrębnym aktem prawnym dotyczącym świadectw energetycznych.  Jej robocza nazwa to: „O charakterystyce energetycznej budynków". Ma spełnić wymagania unijnej dyrektywy z 2010 r. dotyczącej tej tematyki.

Przepisy unijne zostały ewoluowały i nadszedł czas do ich adaptacji do polskich warunków. Prawodastwo Unijne wprowadza pojęcie budynku prawie "zerowego" - o niemal zerowym zużyciu energii, Polska strona ma natomiast określić, jaka wartość wskaźnika energii zużywanej m.in. na ogrzewanie i ciepłą wodę będzie uznana za „niemal zerową". Nowe budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać jej kryteria od 2019 r., a pozostałe nowe od 2021 r.

Unijne przepisy nakładają na zarządców i właścicieli budynków przy sprzedaży i wynajmie  obowiązek przygotowania świadectw energetycznych dla budynków (lub lokalu), jeżeli chcą go sprzedać albo wynająć. Obecnie świadectwo jest obowiązkowe tylko dla nowych budynków. Podmiot odpowiedzialny, który go nie dostarczy, nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie. W pozostałych wypadkach najemca lub kupujący może żądać jego pokazania od drugiej strony transakcji, ale nie musi. W praktyce nikt tego nie robi.

 

 

 

Interpretacje dyrektywy unijnej jak również prawodastwa polskiego wskazują, iż ryzykownie jest sprzedawać nieruchomość bez świadectwa zużycia energii - może być to przesłanką do unieważnienia zakupu mieszkania.

Certyfikat energetyczny, pozwala poznać zużycie energii w mieszkaniu, domu, budynku. Zmieniona przez Parlament Europejski dyrektywa tzw. EPBD o charakterystyce energetycznej budynków ma temu zaradzić. Proponuje nową metodologię opracowywania charakterystyki budynku, kontrolę jej jakości oraz skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za brak świadectw. W założeniach nakazuje i promuje budowę obiektów o zerowym zużyciu energii.

 

Nowe przepisy unijne  mają służyć obniżeniu przez kraje Wspólnoty do 2020 r. emisji CO2 o 20 proc., wzrostowi efektywności zużycia energii o 20 proc. i zwiększeniu o tyle samo procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Unii.

 

 

 

Od nowego roku najprawdopodobniej nie będzie możliwa  sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym bez świadectwa energetycznego.

Taki jest projekt założeń nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, nad którym pracuje Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

Świadectwa energetyczne wymagane są przy zbyciu lokali na rynku wtórnym oraz najmu, ale przepisy nie przewidują żadnych sankcji za ich brak. Wobec tego traktowane są jako zbędna formalność, za którą trzeba zapłacić.

Po wejściu w życie nowej regulacji sprzedaż lokalu bez świadectwa energetycznego będzie niemożliwa, notariusz odmówi bowiem sporządzenia aktu notarialnego.

 

 

Na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obliguje on inwestorów do obowiązkowego korzystania w odnawialnych źródeł energii. Każdy nowooddawany lub remontowany budynek po 1 stycznia 2015 roku będzie musiał być wyposażony w - kolektor słoneczny, pompę ciepła lub fotoogniwo.

Odpowiednie zapisy mają również zostać umieszczone w prawie budowlanym i stosownych rozporządzeniach. Egzekwowaniem nowych przepisów zajmą się urzędnicy nadzoru budowlanego. Budynki, które nie zostaną wyposażone w w/w źródła energii nie będą otrzymywać pozwolenia na użytkowanie.

 

 

 

Inwestorzy, którzy zdecydują się podjąć trud budowy domu o niskim zużyciu energii lub zaplanują zakup takiego domu lub mieszkania od nowego roku będą mogli występować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dopłatę do kredytu (informacji takiej udzielił rzecznik Funduszu dla agencji PAP).

Zapowiadany od wiosny przez  Fundusz projekt urzeczywistnił się.  Rada nadzorcza Funduszu zadecydowała o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Rzecznik szczegółowo wyjaśnił, iż planowane dopłaty wynoszą odpowiednio:
  • do budowy domu pasywnego  do 50 000  zł.
  • do budowy domu energooszczędnego do 30 000 zł.
  • dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych do 16 000 zł,
  • dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach energooszczędnych - do 11 000 zł brutto.
Rzecznik uszczegółowił, iż dopłaty startują od przyszłego roku i będą realizowane przez sześć lat do 2018 roku.

Fundusz planuje przeznaczyć na wsparcie indywidualnych inwestorów  300 mln zł, dofinansowując budowę lub zakup 12 tys. domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Beneficjentami dotacji mają być osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom lub mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.
To nie pierwsza inicjatywa Funduszu wspierająca inwestycje proekologiczne w tej chwili realizowane są programy zakupu kolektorów słonecznych z dopłatami jak również przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Na podstawie dyrektywy unijnej od 2020 roku budowanie domów o niskim zużyciu energii stanie się obowiązkiem.

Do budowy domów pasywnych i energooszczędnych wykorzystuje się różne technologie, które w końcowym efekcie minimalizują zużycea energii w trakcie eksploatacji budowli i ograniczania strat ciepła.

 

Contribute!
Books!
Shop!