USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i
Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.


Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) inwestor - właściciela lub  zarządcę budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub  lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
2) przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do  wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do  których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub  zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do  scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do  budynków wymienionych w lit. a,


d) całkowita lub  częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub  zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji;
3) przedsięwzięcia remontowe - przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:
a) remont budynków wielorodzinnych,
b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub  remont balkonów, nawet jeśli służą one do  wyłącznego użytku właścicieli lokali,
c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich  ulepszenie, d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do  użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi;
4) budynek zbiorowego zamieszkania - dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i
bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory;
5) budynek wielorodzinny - budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż  dwa
lokale mieszkalne;
6) lokalna sieć ciepłownicza - sieć ciepłowniczą dostarczającą ciepło do  budynków z lokalnych źródeł ciepła;
7) lokalne źródło ciepła:
a) kotłownię lub  węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
b) ciepłownię osiedlową lub  grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do  11,6 MW, dostarczającą ciepło do  budynków;
8) audyt energetyczny - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i
ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązaniaoptymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do  projektu budowlanego;
9) audyt remontowy - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego;
10) premia - premię termomodernizacyjną, premię remontową oraz premię
kompensacyjną;
11) bank kredytujący - instytucję finansową ustawowo upoważnioną do  udzielania kredytów, udzielającą kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, przedsięwzięcie remontowe lub  remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1;
12) wskaźnik kosztu przedsięwzięcia - stosunek kosztu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do  ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do  celów obliczenia premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię;
13) lokal kwaterunkowy  - lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), którego najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub  na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu,  a czynsz za najem  tego lokalu był:
a) regulowany,
b) ustawowo ograniczony do  3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, c) ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do  10% dotychczasowego czynszu w skali roku - w jakimkolwiek okresie między 12 listopada
1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.;
14) wskaźnik przeliczeniowy - wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązujący w dniu złożenia wniosku o premię dla miejsca, w którym znajduje się budynek, którego dotyczy ten wniosek.

Rozdział 2
Premia termomodernizacyjna

Art. 3.
Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej „premią termomodernizacyjną”, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:
1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit.
a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co  najmniej o
10%,
b) w budynkach, w których po  1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co  najmniej o 15%,
c) w pozostałych budynkach - co  najmniej o 25%, lub
2) zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - co  najmniej o 25%, lub
3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c
– co  najmniej o 20%, lub
4) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub  zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 Art. 4.
Kredyt, o którym mowa w art. 3, nie może być  przeznaczony na sfinansowanie prac, na które:
1) zaciągnięto inny kredyt, do  którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub  remontowa;
2) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Art. 5.
1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:
1) 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Rozdział 3
Premia remontowa

Art. 6.
1. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do  ubiegania się o premię remontową, może być  wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
2. Rozpoczęcie użytkowania, o którym mowa w ust. 1, inwestor potwierdza każdym
dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego  korzystania z budynku wielorodzinnego, a w przypadku niemożności przedstawienia takiego dokumentu uprawdopodabnia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt użytkowania tego budynku.

Art. 7.
1. Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub  towarzystwem budownictwa społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej "premią remontową", jeżeli:
1) w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego
zapotrzebowania na energię dostarczaną do  budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co  najmniej o 10%, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, i
2) wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż  0,05 i nie wyższy niż  0,70, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
2. Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem
uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, co  najmniej o 25%.
3. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był  przedmiotem:
1) przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową - warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na poziomie co  najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co  najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego;
2) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną - nie stosuje się warunków określonych w pkt 1 oraz w ust. 1 pkt 1 i ust.
2;
3) przedsięwzięcia remontowego lub  termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub  termomodernizacyjną - suma wartościwskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być  wyższa niż  0,70.
4. Przepisy ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się również w przypadku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy.
5. Inwestorowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył więcej niż  jeden wniosek o
przyznanie premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli:
1) zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i
2) suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięć oraz przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ustalonych na dzień złożenia każdego wniosku o premię, nie jest wyższa niż
0,70.
6. Jeżeli z audytu remontowego budynku wielorodzinnego wynika, że spełnia on wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego, nie stosuje się warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1.

Art. 8.
Kredyt, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie może być  przeznaczony na:
1) remont  lokali, z wyjątkiem prac, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b;
2) prace prowadzące do  zwiększenia powierzchni użytkowej budynku;
3) sfinansowanie prac, na które:
a) zaciągnięto inny kredyt, do  którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub  remontowa,
b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Art. 9.
1. Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie więcej jednak niż  15% kosztów przedsięwzięcia remontowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż  mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
3. Premia remontowa stanowiąca pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
379 z 28.12.2006, str. 5). Premii remontowej nie można udzielić podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Rozdział 4
Premia kompensacyjna

Art. 10.
1. Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem lub  spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub  po  tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był  co  najmniej jeden lokal kwaterunkowy  – przysługuje premia kompensacyjna.
2. W odniesieniu do  jednego budynku premię kompensacyjną przyznaje się tylko raz.
3. Premię kompensacyjną przeznacza się na spłatę części kredytu udzielonego na realizację:
1) przedsięwzięcia remontowego,
2) remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego - jeżeli dotyczą budynku spełniającego kryteria określone w ust. 1.
4. Premię kompensacyjną przyznaje się łącznie z premią remontową, z wyłączeniem
remontu określonego w ust. 3 pkt 2.


Art. 11.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do  tego lokalu ograniczenia określone w art. 2 pkt 13, w
okresie od  dnia 12 listopada 1994 r. do  dnia 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia
budynku po  dniu 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż  w drodze spadkobrania - od  dnia nabycia do  dnia 25 kwietnia 2005 r. 2. Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest
mniejszy od  0,5, to na potrzeby obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się, że wskaźnik ten jest równy 0,5.
3. Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest większy od  0,7, to na potrzeby obliczenia
wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się, że wskaźnik ten jest równy 0,7.
4. Wzór służący do  obliczania wysokości premii kompensacyjnej określa załącznik do ustawy.

Rozdział 5
Zasady udzielania premii

Art. 12.
1. Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, ze środków
Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”.
2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do  BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
3. Bank kredytujący, przekazując BGK wniosek, o którym mowa w ust. 2, dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.

Art. 13.
1. Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się:
1) audyt energetyczny;
2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub  zaciągnięto inny kredyt, do  którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub  remontowa.
2. Audyt energetyczny powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne:
a) budynku, lokalnego źródła ciepła lub  lokalnej sieci ciepłowniczej,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do  korespondencji i numer
PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2) ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub  lokalnej sieci ciepłowniczej;
3) opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
4) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Art. 14.
1. Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się:
1) audyt remontowy;
2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej lub  zaciągnięto inny kredyt, do  którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub  remontowa;
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w ciągu bieżącego roku
podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.
2. Audyt remontowy powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne:
a) budynku mieszkalnego,


b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do  korespondencji i numer
PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2) kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do  ogrzewania budynku w sezonie grzewczym;
3) wskazanie rzeczowego zakresu prac niezbędnych do  spełnienia warunku, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub  ust. 2;
4) plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach określających warunki użytkowania budynków mieszkalnych;
5) wskazanie zakresu prac remontowych objętych wnioskowanym przedsięwzięciem
remontowym, zgodnie z planem robót remontowych i rzeczowym zakresem prac, o których mowa w pkt 3;
6) dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia.

Art. 15.
1. Wniosek o premię kompensacyjną składa się wraz z wnioskiem o premię remontową, chyba że dotyczy on  kredytu na remont, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2.
2. Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego;
2) imię i nazwisko inwestora, adres do  korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) informacje o lokalach kwaterunkowych, ich  powierzchni użytkowej i okresach, w jakich ich  wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 pkt 13, w zakresie, w jakim wymagane są do  obliczenia wysokości premii kompensacyjnej zgodnie z art. 11.
3. Do wniosku o premię kompensacyjną dołącza się uwierzytelnione kopie dokumentów
potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

Art. 16.
1. BGK przyznaje premie w granicach wolnych środków Funduszu w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu.
2. W przypadku  okresowego  braku wolnych środków Funduszu:
1) BGK ogłasza informację o braku wolnych środków Funduszu,  a banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków, począwszy od  następnego dnia po  takim ogłoszeniu. Wznowienie przyjmowania wniosków po  ustaniu okresowego braku wolnych środków następuje w tym samym trybie;
2) BGK bezzwłocznie zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez
rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie premii. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności po  uzyskaniu wolnych środków Funduszu.
3. BGK ogłasza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Art. 17.
1. BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do  niego wpłynęły.
2. BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub  audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, albo zleca jej dokonanie innym podmiotom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
3. O negatywnej weryfikacji audytu  BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący.
4. W przypadku  pozytywnej weryfikacji audytu  oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii, podając jej wysokość.
5. W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub  kwoty
kredytu, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię, z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje przed podjęciem przez BGK decyzji o przyznaniu premii.

 


Art. 18.
1. Minister właściwy do  spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego
oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzory kart audytu energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, mając na uwadze zapewnienie wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięć oraz poprawności wykonywania audytów.
2. Minister właściwy do  spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a także szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji takich audytów, mając na względzie zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji audytów.

Art. 19.
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie zostało:
1) zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym;
2) zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.
2. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.
3. BGK przekazuje premię kompensacyjną po  wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości
nie niższej niż  wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

Art. 20.
BGK prowadzi w formie elektronicznych baz danych rejestr budynków, w odniesieniu do których została przyznana premia, oraz rejestr przyznanych i wypłaconych premii, z uwzględnieniem potrzeb związanych ze stwierdzeniem, że zostały spełnione warunki przyznania premii, o których mowa w art. 7 i art. 10 ust. 2.

Art. 21.
1. Z tytułu przyznania premii, BGK pobiera od  inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty każdej przyznanej premii.
2. Bank kredytujący potrąca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, z pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek Funduszu.

Art. 22.
Zasady współpracy BGK z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii określa umowa.

Art. 23.
1. W BGK tworzy się Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
2. Fundusz przejmuje aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji, utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 30.
3. Minister właściwy do  spraw Skarbu Państwa, dostosuje statut BGK do  przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

Art. 24.
1. Na Fundusz składają się:
1) środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
2) odsetki od  lokat środków Funduszu w bankach;
3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub  Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub  gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);
4) darowizny i zapisy;
5) inne wpływy.
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub  w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub  organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.

Art. 25.
1. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) wypłatę przyznanych premii;
2) pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych;
3) pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
4) pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1) lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2;
2) inwestowane w papiery wartościowe lub  jednostki uczestnictwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3.

Art. 26. BGK:
1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany w
porozumieniu z ministrem właściwym do  spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do  spraw środowiska oraz ministrem właściwym do  spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat,  wchodzące w
skład sprawozdania finansowego banku.

Art. 27.
1. BGK składa ministrowi właściwemu do  spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w terminie do  końca miesiąca następującego po  każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii, przewidywanych terminach ich  przekazania oraz o wysokości wypłaconych premii odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii remontowych i premii kompensacyjnych.
2. Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa ministrowi właściwemu do  spraw środowiska, w okresach rocznych, informację na temat planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa oraz planowanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, przewidywanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
3. BGK składa ministrowi właściwemu do  spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej, w okresach kwartalnych, sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Funduszu.

Rozdział 6
Przepisy zmieniające i końcowe

Art. 28.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 132 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 133 w brzmieniu: „133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.”.

Art. 29.
W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytówmieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:
„10) remontem lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub  do  którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do  lokalu, polegającym na wymianie:
a) okien lub
b) instalacji gazowej, lub
c) instalacji elektrycznej - pod warunkiem, że łączny koszt robót jest nie niższy niż wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustalonych na dzień złożenia wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 3d.”;
2) po  art. 3c dodaje się art. 3d w brzmieniu:
„Art. 3d. 1. W celu zrealizowania uprawnienia do  premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, właściciel książeczki mieszkaniowej składa wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej w roku określonym zależnie od  roku, w jakim założono książeczkę mieszkaniową.
2. Okres pomiędzy latami, w jakich właściciel książeczki mieszkaniowej może składać
wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, nie może być dłuższy niż  3 lata.
3. Minister właściwy do  spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, po  zasięgnięciu opinii ministra właściwego do  spraw finansów publicznych, harmonogram realizacji uprawnień do  premii gwarancyjnej  w związku z remontem lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę przepisy ust. 1 i 2 oraz kierując się potrzebą równomiernego rozłożenia obciążeń budżetu państwa z tytułu refundacji premii gwarancyjnych w poszczególnych latach.”.

Art. 30.
Do wniosków o premię termomodernizacyjną złożonych przez inwestora przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 31.
Traci moc ustawa  z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm).

Art. 32.
Ustawa wchodzi w życie po  upływie 3 miesięcy od  dnia ogłoszenia. MARSZAŁEK SEJMU
Bronisław Komorowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!