Bez świadectwa charakterystyki energetycznej nie będzie możliwa sprzedaż budynku czy lokalu. Takie zmiany zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego. Kierunkuje ona na nowo przy jakich czynnościach (najem) oraz jakich transakcjach sprzedaż budynku lub mieszkania zbywca lub wynajmujący musi przekazach kupującemu lub najemcy świadectwo.

Ustawodawca nie pozostawia tym razem wątpliwości tak jak to było do tej pory zbywcy musi przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej podczas umownego przenoszenia własności budynku lub mieszkania. Ściadectwo będzie też musiało zostać okazane podczas podpisywania umowy najmu. Ustawodawcanie wymaga jednak jego prekazania a jedynie okazania do zapoznania.

Ustawa określa rówież dwa wyjątki od tej zasady jest to:
- przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność,
- wyodrębnianie poszczególnych lokali będących samodzielną całością techniczno-użytkową i ich sprzedaż.

Ustawodawca sprecyzował rówież dopuszczalną metodologie dotyczącą wystawiania świadectw charakterystyki budowlanej dla mieszkania należącego do grupy lokali o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną. Okreslił on, iż może być ono oparte na charakterystyce wykonanej dla jednego z nich. Potrzebna będzie do tego jednak budowlana dokumentacja techniczna albo w przypadku jej braku inwentaryzacja techniczno-budowlana.

Nowelizacja kładzie rówież nacisk na wyeliminowanie z rynku nieuczciwych certyfikatorów a tym samym na podniesienie ich jakości i wartości dla odbiorców. Certyfikator będzie musiał mieć ubezpieczenie OC. Na jego zdobycie będzie miał trzy miesiące od wejścia w życie zmian.

Powstanie też jawny urzędowy rejestr osób, które utraciły uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych. Będzie tak, gdy wykonujący certyfikaty nie będę posiadały OC, zostaną skazani np. za fałszowanie dokumentów albo pozbawieni praw publicznych.

Contribute!
Books!
Shop!